Bankovnictví, finance - Studium

Pasiva –

Pasiva – majetek podniku uspořádaný podle zdrojů z nichž byl pořízen  ptáme se: ODKUD ? Aktiva – člení se podle likvidity → od nejméně likvidních (dl. majetek) po plně likvidní (peněžní prostředky)– údaje...

1. Stav v běžném účetním období –

1. Stav v běžném účetním období – vyjadřuje stav pasiv sledovaného, běžného období 2. Stav v minulém účetním období – vyjadřuje stav pasiv minulého účetního období 2. Výkaz zisků a ztrát – přehled a...

– zdrojem údajů je především účetní evidence, …

– zdrojem údajů je především účetní evidence, zdrojem budoucích výdajů plány– finanční analýza kombinuje 2 typy vstupních dat:1. reálné údaje2. údaje v úrovni odborných odhadů a propočtů – výsledné hodnoty podnikatel srovnává (důležité je,...

Výsledovka

– slouží pro rekapitulaci výnosů, nákladů a výsledků hospodaření– sestavuje se za dané období – nejméně 1x ročně– oficiální název je Výkaz zisků a ztrát – výsledovka minimálně obsahuje tyto ukazatele:prodejní činnost – tržby,...

a) investoři –

a) investoři – zajímá je stabilita a likvidita firmy, míra výnosnosti kapitálu, míra rizikab) manažeři – potřebují informace pro operativní i strategické řízení podniku, srovnávají informacec) zákazníci – jistota, že podnik dostojí svým závazkůmd)...

Zabezpečení podniku investicemi

Zabezpečit podnik moderní technikou a udržovat ji v dobrém technickém stavu pro řádné využívání. Tento proces je dlouhodobý, vyžaduje značné finanční částky. Neúspěšný průběh může znamenat zánik podniku. Plánování investic je základem investiční činnosti....

Ukazatelé efektivnosti investic

efektivnost = vyjadřuje vztah mezi efektem určité činnosti a vynaloženými zdrojiPodnik hospodaří efektivně, jestliže:– vyrábí takové statky a služby, po který je poptávka– usiluje o snižování spotřeby zdrojů a jejich lepší využití zisk efektivnost...

2. Bankovní obligace –

2. Bankovní obligace – emitují je peněžní ústavy s cílem opatřit si dlouhodobé a stabilizované peněžní zdroje k poskytování střednědobých a dlouhodobých úvěrů.3. Státní a veřejné obligace – vydává je vláda, obce a další...

Směnky

Směnky jsou cenné papíry, ze kterých vyplývají písemné dlužnické závazky sepsané v přesně stanovené formě, které poskytují majitelům směnek nesporné právo požadovat ve stanovenou dobu zaplacení peněžních částek na směnkách uvedených. Typy: a) směnka...